Regulamin


 • § 1 Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej uczestnikami zajęć na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno - sportowych.
 • § 2 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 • § 3 Prezes Stowarzyszenia HUMAN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 • § 4 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykupienia karnetu miesięcznego maksymalnie do 10-go bieżącego miesiąca. Opłata za korzystanie z usług jest uiszczona z góry - zgodnie z obowiązującym cennikiem.Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Uczestnicy,którzy nie uiścili należnych opłat nie są wpuszczani na zajęcia Klubu .Warunkiem brania udziału w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Klubu , podpisanie formularza osobowego oraz uiszczenie opłaty.
 • § 5 Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub nie korzystania z usług Klubu. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 • § 6 Wykupiony karnet miesięczny jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko w danym miesiącu i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 • § 7 Karnety wystawiane są na czas określony. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być On nieczynny w okresie świątecznym.
 • § 8 Ćwiczący jest zobowiązany każdorazowo w przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – poinformować trenera o takim stanie lub zdarzeniu przed zajęciami.
 • § 9 Za przedmioty i rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe członek Klubu wnosi na własną odpowiedzialność, Klub nie prowadzi depozytu dla przedmiotów wartościowych należących do członków Klubu.
 • § 10 Na matę można wchodzić tylko boso, na zajęciach sportowych obowiązuje strój sportowy.
 • § 11 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren Klubu zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 • § 12 Stowarzyszenie Sportowe HUMAN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora. O wszelkich zmianach trenujący będą informowani.
 • § 13 Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.
 • § 14 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Na salę treningową uczestnicy zabierają tylko sprzęt treningowy i wodę - wszelkie torby, plecaki zostawiamy w szatni.
 • § 15 Dbamy o higienę, więc na trening zakładamy czysty strój sportowy.
 • § 16 Jeżeli uczestnik zajęć mocno się poci zabiera ze sobą ręcznik na salę treningową.
 • § 17 Butelki po wodzie uczestnicy zajęć zabierają ze sobą i wyrzucają do śmietników stojących pod klubem.
 • § 18 Członkowie Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom znajdującym się na terenie Klubu, a także za szkodę i zniszczenia wyrządzone w Klubie.
 • § 19 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę uczestnik odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.
 • § 20 W związku z tym, że wszelkie ocharniacze używane przez uczestników zajęć powinny spełniać określone normy bezpieczeństwa uczestnicy zobowiązani są do zakupu sprzętu (rękawice bokserskie,ocharniacze goleni, ocharaniacze zębów),po konsultacji z trenerem taki jak zostanie zalecony przez trenera.
 • § 21 Jeżeli rękawice bokserskie, lub ochraniacze nie spełniają norm bezpieczeństwa czyli jeśli są porwane,zużyte, sypiące się, trener ma prawo niedopuścić do treningu uczestnika zajęć a uczestnik zobowiązany jest do zakupu nowych.
 • § 22 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego, naruszenia zasad współżycia społecznego i porządku na terenie Klubu lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu osobat zostanie powiadomiona ustnie. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu ani w całości, ani w części.
 • § 23 Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Stowarzyszenie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów.
 • § 24 Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała, kontuzji lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Klub nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku niestosowania się ćwiczącego do wskazówek i zaleceń trenera.
 • § 25 Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zarejestrowanego podczas treningów dla celów marketigowych Stowarzyszenia.
 • § 26 Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 .04 2016 r.(Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Human znajdujące się w Białymstoku przy ul. Celownicza 37

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług klubu na podstawie Art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

  4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

  5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy
 • § 27 Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

Regulamin Klubu obowiązuje od 01.09.2016r.

Regulamin Grupy Dziecięcej


 • § 1 Gdy rodzic/prawny opiekun zapisuje dziecko do klubu, pisemnie potwierdza, iż dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych i że zapoznał się z regulaminem klubu.
 • § 2 Dzieci przychodzą 10 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 • § 3 Ćwiczących obowiązuje strój sportowy (dresy, spodenki, koszulka,ćwiczymy na boso).
 • § 4 W czasie treningu oprócz dzieci biorących udział w zajęciach nikt (także rodzice) nie mają prawa wchodzić na salę treningową.
 • § 5 W zajęciach biorą udział tylko dzieci zapisane do klubu i powyżej 5-go roku życia, w innych przypadkach potrzebna jest zgoda prowadzącego zajęcia.
 • § 6 Rodzic, który chce zapisać dziecko, może je przyprowadzić na jedne zajęcia próbne,które są bezpłatne.
 • § 7 Z toalety dzieci korzystają tylko przed i po zajęciach.
 • § 8 Podczas zajęć dziecko samowolnie nie może opuścić sali treningowej.
 • § 9 Klub zapewnia opiekę nad dzieckiem tylko w trakcie czasu treningowego. Przed i po treningu to rodzic/prawny opiekun odpowiada za dziecko.
 • § 10 Dziecko może uczestniczyć w zajęciach tylko w grupie do której zostało zapisane.

Skontaktuj się z nami!


Masz jakieś pytania? Odwiedź naszą stronę FAQ (najczęściej zadawane pytania). Jeżeli dalej masz wątpliwości, zadzwoń do nas lub napisz!

Klub realizuje zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Realizacja programu szkolenia sportowego w kickboxingu.